Политика за поверителност

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор на лични данни: „Херчеса България” ЕООД, ЕИК:  175143465, е дружество, регистрирано и съществуващо по законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, под горепосочения идентификационен код, и има седалище и адрес на управление в гр. София 1700, ул. „Проф. Георги Брадистилов” № 6, ет, 1, офис 2.2.

Цел: Управление на обмяната на информация и търговски проучвания, в това число чрез електронни средства

На какво основание обработваме Вашите лични данни: „Херчеса България” ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, буква „а” от Регламента за защита на личните данни /GDPR/ – на базата на Вашето изрично, непротиворечиво, информирано и конкретно съгласие, което с настоящото Ви молим да ни предоставите, а също така и на базата на чл. 6, ал. 1, буква „б” от GDPR– с цел за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Основание: Изрично съгласие на субекта на данните

Какви Ваши данни събираме? „Херчеса България” ЕООД събира от потребителите си следната информация: име и фамилия, адрес на електронна поща (цифров адрес), Вашите предпочитания за недвижимия имот, за който сте поискали да Ви бъде предоставена информация, както и информация от кукитата.

Как използваме Вашите лични данни?

Целите на използване на Вашите лични данни са:

1.      Ние използваме Вашите лични данни във връзка с въпрос относно определен недвижим имот;

2.      Ние осигуряваме оферти, насрочваме срещи, правим огледи на имоти и пр.;

3.      Ако имаме Вашето лични съгласие – можем да Ви изпращаме оферти, свързани с „Херчеса България” ЕООД;

В случаите, когато Вие посещавате уебсайта ни (чрез Вашия IP адрес), доколкото ние използваме личните Ви данни за целите на директен маркетинг – ние предлагаме нетаргетиран банер, видео или друг начин на рекламиране, което правим с оглед наши законосъобразни интереси. Тези интереси са породени от факта, че „Херчеса България” ЕООД е дружество, създадено с търговска цел, осъществяващо реклама и по този начин постига печалба без да накърнява интересите на субектите на лични данни.  С цел да защитим Вашите интереси бихме искали да Ви уведомим, че имате правото, по всяко време и без заплащане, да срещу обработката на личните Ви данни, в това число профилиране, доколкото то е свързано с целите на директния маркетинг.

Получатели: Ние не изпращаме личните Ви данни, които сте ни предоставили, в трети страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

На кого можем да предоставяме личните Ви данни

Възможно е да предоставим личните Ви данни на една от посочените по-долу категории лица:

1.      Вашите лични данни могат да бъдат обработени от наши служители и подизпълнители по силата на мандатно правоотношение, както и от нашите съветници и консултанти;

2.      На компетентните държавни органи – след като се уверим, че искането за предоставяне на такава информация е в изпълнение на юридически норми, базирани от съдебно решение на правно основание и от оправомощен орган (на основание Закона за електронните съобщения, Наказателния кодекс, наказателно процесуалния кодекс и т.н.)

Защита на информацията

Вашата лична информация се съхранява:

На цифров носител – на нашите сървъри, които са снабдени със специални технически средства за целите на защита от злонамерен софтуер, криптирани са, като сме осигурили и средства за физическата им защита;

На хартиен носител – в шкафове, достъпът до които е ограничен и може да се осъществява само от оправомощени служители.

Права: 

1.      Достъп до личните данни, които ви касаят. Имате право да получите потвърждение от нас дали лични Ви данни се обработват от нас, като в този случай ще имате правото на достъп до личните Ви данни и Вашата лична информация.

 

2.      Поправка на Вашите лични данни: в случай, че откриете, че Вашите лични данни, които обработваме, са неверни, Вие имате правото да поискате да ги коригираме;

 

3.      Заличаване на личните Ви данни (право да бъдете „забравен”): в някои случаи, като например ако Вашите лични данни се обработват без правно основание, или ако сте оттеглили Вашето съгласие ( в случаите, когато обработката на личните данни е извършвана само на базата на Вашето съгласие), Вие имате правото да поискате да заличим личните Ви данни;

 

4.      Право на ограничаване използването на личните ви данни: в определени случаи, например ако имате съмнение в правилността на личните Ви данни, или ако имате възражения относно законосъобразността на обработването на личните Ви данни, Вие имате правото да поискате от нас да спрем обработването на Вашите лични данни докато не бъде намерено адекватно решение на проблема;

 

5.      Право да възразите срещу използването на личните ви данни: в определени случаи, например ако имате съмнение в законосъобразността на интереса ни да използваме личните Ви данни, Вие имате правото да възразите срещу това използване на основания, произтичащи от конкретната ситуация;

 

6.      Правото на прехвърляне на лични данни: в случай, че Вашите лични данни се обработват по автоматизиран начин, на основание Вашето съгласие и с цел да се осъществят договорните ни задължения към Вас, Вие имате правото да поискате от нас да Ви предоставим Вашите лични данни във формат, подходящ за обработка от друг оператор на лични данни.

 

7.      Правото да подадете възражение до контролен орган: Вие имате правото да подадете възражение срещу обработката на личните Ви данни до държавни органи – за избягване на съмнение уточняваме, че това е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Оттегляне на съгласието

Доколкото обработката на Вашите лични данни се базира единствено на Вашето съгласие за това, Вие имате правото по всяко време да оттеглите Вашето съгласие. В този случай ние незабавно ще престанем да обработваме личните Ви данни, доколкото основанието за това е било само Вашето изрично съгласие. Моля имайте предвид, че в случай на оттегляне на Вашето съгласие за някаква част от личните Ви данни, това може да представлява пречка да Ви предоставяме частично или изцяло пълния обем от нашите услуги.

Как да се свържете с нас: За допълнителна информация или за да упражните правата си можете да се свържете с нас на сления електронен адрес: dataprotection@hercesa.bg

ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ

Преди да дадете изричното си съгласие за обработка на личните Ви данни Вие се съгласявате, че сте прочели и разбрали Основната информация за защита на личните данни. В резултат на това, ако маркирате съответната кутийка по-долу, Вие ни давате Вашето съгласие за описаната обработка на Вашите лични данни за всяка от посочените в цели.

От друга страна бихме искали да бъдете информирани, че предоставянето на личните Ви данни на „Херчеса България” ЕООД не е задължително, но ако решите да не ни осигурите тази информация, ние може да не сме в състояние да се свържем с Вас.

Давам изричното си съгласие и оправомощавам „Херчеса България” ЕООД да използва личните ми данни за управлението на запитването ми за предоставяне на информация или документация, за отговаряне на моите запитвания, коментари и предложения, в това число по електронен път, както и да отговорят на телефонните ми обаждания.

 Давам изричното си съгласие „Херчеса България” ЕООД да използва личните ми данни, за да ми бъде изпращана търговска кореспонденция, в това число по електронен път, както и информация за продукти, предлагани от дружествата от HIGH Group и HERCESA group, или от трети лица, свързани с продажбата или управлението на комплекси от различни жилищни или търговски обекти (интериорни дизайнери, ландшафт, плувни басейни, домакински уреди), проектиране и урбанизация, управление и контрол на проекти, строителство и управление на строителния процес, наследствени отношения, следпродажбени услуги, околна среда, рентабилност и енергийна ефективност.